صدا وسيما اثر خود را در جامعه از دست داده است

سخن وزير کشور در مورد صدا و سيما که گفته اند « صدا و سيما اثر خود را در جامعه از دست داده است»، قابل تأمل و انديشه وافر است از آن روي که ايشان سال هاي سال در صدا و سيما مسئوليت هاي کلان داشته اند و مي توان گفت بلند گوي خبر پراکني و سخن پراني رسانه ملي بودند.

اين روزها جرايد از قول وزير محترم کشور مطالبي را با عناوين خبري ذيل درج کرده بودند که نگاه مجمل به اين عناوين براي به خود آمدن ما و خود گوينده اين بيانات شايد بسيار مؤثر باشد. عناوين اين مطالب خبري اجتماعي بدين شرح است:

زنگ خطر دو باره وزيرکشور: صدا وسيما اثر خود را در جامعه از دست داده است ..

–_ 20 سال تأخير در توجه به مسائل اجتماعي کشور داريم.

–_50% طلاقها در کشور ناشي از اعتياد است.

_ 11 ميليون نفر حاشيه نشين در کشور داريم.

_ عرفان هاي کاذب درحال رواج است.

ايشان اين سخنان را در بيست و پنجمين اجلاس سراسري نماز به زبان آورده است. صرف نظر از بيان آن در اجلاس سراسري نمازکه الحق« انّ الصلاه تنهي عن الفحشا والمنکر»است، گفتار و سخنان ايشان به عنوان وزير کشور و رکن بزرگي از پايه هاي قدرت سياسي جامعه و دولت و حاکميت در کشور حائز اهميت فراوان است . اگر از همه سخنان و انذارهاي ايشان بگذريم و يا آن را قابل تحليل بدانيم، اين سخن ايشان که در مورد صدا و سيما گفته اند که : صدا و سيما اثر خود را در جامعه از دست داده است، قابل تأمل و انديشه وافر است. و اين از آن روي است که ايشان سالهاي سال در صدا وسيما مسئوليت هاي کلان چون: معاون تحقيقات و برنامه ريزي و رئيس حوزه رياست، معاون سياسي ( که مي توان گفت بلند گوي خبر پراکني و سخن پراني رسانه ملي است)،يا معاونت امور مجلس و استانها مسئوليت داشته اند و تجربه دارند.

چراکه فرهنگ في البداهه شکل نمي گيرد، گذشت زمان براي باورهاي فرهنگي نقش اساسي دارد تا آحاد جامعه با آن فرهنگ شکل گرفته وبا آن اوديته شوند.آيا مي توانيم بگوييم که رسانه ملي در دوران رياست يا صدارت فلان مسئول و رئيسي کاملا عوض شده باشد. چراکه هيچ کدام از آنان،اقتدار،کاريزما و فرهمندي لازم را نداشته اند تا رسانه ملي را به سر منزل مقصود برسانند و قالبا با جبهه گيري سياسي مواجهه بوده يا دچار روزمرگي بوده اند. سال گذشته نيز يکي از مقامات مملکتي طراز اول گفته بودند که :صدا وسيما حيات خلوت بعضي ازآقايان شده است!! سخن اينجاست که ايشان دو نماينده در هيئت نظارت بر اين سازمان دارند بايد پرسيد نمايندگان شما در صدا وسيما چه تأثيري بر درست پذيري اين سازمان عريض وطويل دارند؟ ( قل هاتوا لکم برهانا!!) صرف سخنم حمايت از صدا وسيما نيست به هيچ عنوان! اما بايد عرض کنم که صدا وسيما در طول صدارت امثال اين آقا و رئيس شان بيشترين وجهه و صبغه سياسي به خود گرفت و از وجهه اجتماعي و فرهنگي آن کاسته شد. گفتيم که تغيير رفتار و شکل گيري رفتار اجتماعي مستقيم و ناگهاني نيست،بلکه اوديته وغير مستقيم است و عادت بر اساس مرور زمان شکل مي گيرد و بطئي است. نگارنده هيچ تمايلي به جناحهاي موجود کشور ندارد و وامدار هيچ کسي و جناح خاصي نيست فرمايش اميرالمؤمنان نقل به مضمون است که : چپ روي راست، روي حرکت به طرف گمراهي است. اما انصافا اين حرف وزيرکشور شائبه انگيزسياسي است که صدا و سيما اثر خود را در جامعه از دست داده است و اگر از دست داده است رفتارهاي سياسي شائبه برانگيز مسئولان قبلي اين سازمان خصوصا در پستهاي حساس از اين امرمستثني نبوده و نيست و تمام يا اغلب برنامه هاي اين رسانه با صبغه سياسي جانبدارانه از دير باز در زمان صدارات رؤساي پيشين شکل گرفته و متأسفانه ماندگار شده والبته همت بلند و بليغ مي خواهد که اين شائبه ها و واقعيات تلخ را از چهره صدا وسيما بزدايد والبته جناب ايشان(وزير فعلي محترم کشور) نيز سکاندار پستهاي مهمي چون معاونت سياسي سازمان بوده اند.!!و البته گوش مسئولين صدا وسيما از اين انتقادهاي سازنده پر است وبه آن وقعي نمي نهند. اگر ما 20 سال از توجه به مسائل اجتماعي عقب هستيم و دچار آسيب هاي اجتماعي شده ايم اين در حرکات و سکنات اجتماعي ماست حرکات و رفتارهاي جمعي خارج از عرف وبعضا قانون ماست که يک رفتارآسيب زا و هنجار درست يا غلط را ايجاد مي کند.اين آقايان خارج از گود بوده اند. وادعا ها هميشه از مدعي جلوتر حرکت مي کنند.اکنون سال هاي زيادي ازآن دوران و روزگار گذشته واين آقايان سرد وگرم سياست را چشيده اند. و اکنون هر دو در يک مسئله اشتراک نظر دارند( انتقاد ونقد از دريچه نگاه مردم وصبغه روشنفکري!!) وهمان مرداني که روزگاري مهمترين مسئوليت رسانه اي وفرهنگي کشور را بر عهده داشتند و از پايه وبسترهاي همين سازمان مسئوليت مهمتري را برعهده گرفته اند واکنون لب به انتقاد از اين سازمان گشوده اند!! به قول عمر خيام:

بس است از پس پرده گفتگوي من وتو چون پرده بيفتد نه توماني و نه من!!

اين آقايان اکنون هر دو دريک مسئله اشتراک نظر دارند و همان مرداني که روزگاري مهمترين مسئوليت رسانه اي کشور را عهده دار بوده اند امروز لب به انتقاد از آن گشوده اند. اين سخن امام علي(ع) است که فرموده اند: براي ما آسان است که به ديگران بگوييم آيا وظيفه خود را انجام داده ايد اما چقدر سخت وبي تاب است که آن هنگام بگوييم که ما رسالت مان رادر برابر مردم انجام داده ايم؟! يقيينا خير ما چون اين قضيه نا بساماني فرهنگي واجتماعي را مي بينيم به عنوان يک مسئول رده بالا در آن مسئوليم . مسئول يعني کسي است که مورد سؤال وباز خواست قرار مي گيرد.اما ما از قدرت تنها ،اقتدار گرايي و فرماندهي را به ارث برده ايم و خود را از اين منظر مسئول نمي دانيم بنابراين به فرمايش حضرت امير(ع) يکبار به گذشته خود برگرديم و از وظايف خود دربرابرمردم بگوييم .

 سازمان صدا وسيما اگر مختص به جناح خاصي است (که به عقيده نگارنده در زمان رياست فعلي بسياري از رويکردهاي آن اجتماعي شده نه سياسي و البته اين نظر مطلق نيست)، اما با اين وجود بدنه آن ميراث دار مديران و متوليان ارشد سابق اين سازمان است. وبايد به وزير کشورگفت: چون نيک نظر کرد پر خويش درآن ديد گفتا زکه ناليم که از ماست که برماست.

اين را نيز اضافه کنم که اين نوشتار از سر صدق و وفا وبه مصداق النصيحه الأئمه المسلمين نگاشته شده است.چرا که هر نوع گفته از روي و ريا و در ظرف 38 سال برخي از اصحاب قدرت ورسانه را به بيراه کشاند ه است . اخيرا جناب آقاي ناطق نوري رئيس اسبق مجلس ومدير بازرسي دفتر مقام معظم رهبري در همايش مبارزه با فساد که دراتاق بازرگاني تهران برگزار مي شود گفته است سه چيزمثل موريانه مشغول پوک کردن انقلاب است: تملق،رودر بايستي وسوم باند بازي!! وتازماني که اين 3 مورد وجود داشته باشد اگر 10 هزار ماده قانوني نيز تصويب شود هيچ دردي را دوا نخواهد کرد.

بايد به اين موارد ريا و ظاهر سازي وظاهر فريبي را که سر چشمه بسياري از آسيب هاي اجتماعي کشورمان هستند نيز بايد اضافه شود و در درون خود هريک به زايش آسيب هاي کوچکتري ختم مي شوند بيافزاييم که اين موضوع افراد با ايمان و صادق و صاحب گفتار و نوشتار را به حاشيه مي راند.چرا که اصحاب قدرت سياسي در کشورآنان را برنمي تابند.

شمس درخشنده چو پنهان شود شب پره بازيگر ميدان شود!!

اگر اين موارد را ناديده انگاريم بيش از 20 سال تأخيرکه هيچ بيش از 40 سال تأخير در توجه به مسائل اجتماعي کشور خواهيم داشت. پس به خود سانسوري گرفتار نشويم:

سرچشمه شايد بستن به بيل چو پرشد نشايد گرفتن به پيل

پس فأعتبروا يا اولي الأبصار.
حميد رضا تقواتحليلگرمسائل اجتماعي وفرهنگي

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *