الگوهای جدید اقتصاد مقاومتی در کشور تعریف شود/نظام سلطه در پی اختلاف بین شیعه و سنی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سفر به استان چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک هفته ناجا به سبز قامتان نیروی انتظامی گفت: باید از فرمولهای ناکام گذشته در حوزه اقتصاد خارج شویم و الگوهای جدید را همانگونه که رهبر تأکید میکند پیاده کنیم.

سردار حسین دهقان صبح امروز در حالی که سردار غلامعباس غلامزاده فرمانده انتظامی استان، فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) و جمعی از مسئولین استانی وی را همراهی می کردند برای بازدید از طرح های صنعتی وارد استان شد درمحل فرهنگسرای شهرکرد اظهار داشت: ملتی که بااتکا به خداو بسیج توانمندی‌های خود وپیوند قاطع بارهبری در جهتهدف مقدس ولایتو عمل صالححرکت می‌کند همواره چنین ملتیپیروز است.

وی با بیاناینکه اتحاد، انسجام، جهاد ومعنویت ضامن عزتیک کشور است،افزود: آن چیزیکه عزت راخلق و استقلال کشور راتضمین و دشمنان را مأیوسمی‌کند اتحادو انسجام است.

وزیر دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح بااشاره به ماهمحرم بیان کرد: ماه محرمماه درس‌آموز بشریتتا انتهای تاریخکه نهضت حسینیاست منشأ همهنهضت‌های بشریاست.

دهقان با بیاناینکه کشور ماانقلاب خود رابا درس‌آموزی از نهضتحسینی به پیروزی رساند، گفت: راهیان نور درفلسفه آن یکبحث‌ارزش‌آفرین و قابلتقدیر که رشادت‌های دفاعمقدس را بهنمایش می‌گذارد.

وی با اشارهبه ضرورت نمایشرشادت‌های دفاعمقدس خاطرنشان کرد: در زماندفاع مقدس وپس از آنتلاش زیادی براینمایش پیام دفاعمقدس شده امابا آنچه واقعیت داشت، فاصلهزیادی داشته است.

وزیر دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح بابیان اینکه شهررا با جبههگِره می‌زنیم، تصریحکرد: فضای شهادترا احیا وبا دیده جسماین معنویت عظیمرا در دلخود احیا می‌کنیم.

دهقان با بیاناینکه امروز وفردای انقلاب مانیازمند همان چیزیاست که جوهرهدفاع مقدس راتشکیل داده است،گفت: کشور ایرانهمواره مورد تهدیداست زیرا کهذات انقلاب ایستادگی در برابرنظام سلطه است.

وی با اشارهبه خواسته‌های نظامسلطه در کشورایران افزود: تسلیم شدن وانجام همه درخواست‌های از خواسته‌های آن‌ها است کهباید بدانند واژهتسلیم جایگاهی درانقلاب ندارد وملت ایران میدانرا به دشمنواگذار نمی‌کند.

وزیر دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح بابیان اینکه کوتاهآمدن در برابرخواسته‌های آن‌ها در منطقهاز دیگر خواسته‌های آن‌ها است،بیان کرد: اینکه ایراناجازه دهد آن‌ها هر کاریبخواهند انجام، قضیهفلسطین را فراموش، دشمنی بااسرائیل را بهحاشیه بکشانند وشیعه و سنیرا در برابریکدیگر قرار دهنداز خواسته‌های آن‌ها در منطقهاست.

دهقان خاطرنشان کرد: مشکلات و گرفتاری‌ها در یمن،عراق، سوریه ولبنان تعبیر وترجمه‌ای از اینگفتمان است.

وی تصریحکرد: عربستان و اسرائیل ریشه دشمنیدر امت اسلامی را فراهمو خواستار نابودی همه داشته‌های جهاناسلام هستند.

وزیر دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح تأکیدکرد: ایران تنهاکشوری است کهدر این زمینهاحساس دغدغه، رهبران کشورهای اسلامی را نسبتبه این توطئهبزرگ هشدار وبا تمام توانخود در برابرجریان فتنه‌انگیز اسرائیلی ـ صهیونیستی ایستاده است.

دهقان تصریحکرد: امروز کشورما از همهکشورهای اسلامی کهمردم آن خواهان دولت هستند، دفاع می‌کند.

وی با بیاناینکه امروز مابا رکود وبیکاری مواجه هستیم، بیان کرد: مشکل رکودو بیکاری مشکلاین چند سالنیست بلکه ریشهدر سال‌های گذشتهو ناشی ازنبود زیرساخت مناسباست.

وزیر دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح بابیان اینکه درزمینه حل مشکلبیکاری و رکودراهی به جزجاری کردن فرهنگدفاع مقدس نداریم، گفت: در زماندفاع مقدس باوجود نداشتن امکانات با عزمو اراده، مدیریت جهادی وسازماندهی درست پیروزی‌های بزرگیخلق کردیم.

دهقان با اشارهبه قابلیت‌های بزرگایران خاطرنشان کرد: جوانان تحصیلکرده، علاقه‌مند به نظامو خواهان بسترهای خوب برایفعال‌سازی استعدادهای خود ازجمله قابلیت‌های کشوراست.

وی با اشارهبه ذخایر نفتکشور تأکید کرد: نظام سلطهتلاش می‌کند با جنگنفت این سرمایه را ازما بگیرد امااین امکان خدادادی و سرمایه عظیم دراختیار ملت ایراناست.

وزیر دفاعو پشتیبانی نیروهای مسلح تصریحکرد: ملت بایدبا همه تواندر کنار دولتبرای حل مشکلات اقتصادی بهمیدان بیاید وگرنهدولت به تنهایی قادر بهتغییر نیست.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *