با پیروزی «صادق امان خان»، در انتخابات شهرداری لندن، برای نخستین بار، یک مسلمان شهردار یکی از مهم ترین پایتخت های اروپایی شد.  به گزارش سادس به نقل از «اسکای نیوز»، «صادق خان» در رقابت با دوازده رقیب خود به خصوص با فاصله نسبتا قابل توجهی با «زک گلداسمیت» ، نزدیک […]