۴.۵ میلیون کارتخوان فعال در کشور

 در حدود ۲۲ درصد کل پایانه های کشور را در استان تهران فعال است.تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور ۴.۵ میلیون پایانه فعال از سوی بانک مرکزی گزارش شد که از این تعداد قریب ۱ میلیون پایانه معادل ۲۲درصد کل پایانه های منصوبه،در استان تهران، و ۳.۵ میلیون پایانه در سایر استانها نصب شده است.
به گزارش سادس به نقل ازرویگرد الگوی استفاده از پایانه ها در استان تهران با سایر استان ها تفاوت های چشمگیری دارد که این امر می تواند گویای این نکته باشد که استان تهران در استفاده از تکنولوژی های پرداخت نسبت به سایر استان ها پیشرفته تر عمل می کند . در نتیجه این ناهماهنگی در سیستم پرداخت بین استان ها مشاهده شده است.
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور ۴.۵ میلیون پایانه فعال از سوی بانک مرکزی گزارش شد که از این تعداد قریب ۱ میلیون پایانه معادل ۲۲درصد کل پایانه های منصوبه،در استان تهران، و ۳.۵ میلیون پایانه در سایر استانها نصب شده است. (شکل ۱).

تعداد ترکنش ها
در اردیبهشت سال جاری حدود ۹۴۰ میلیون تراکنش از سراسر کشور روی هر سه درگاه پرداخت (موبایلی، پایانه فروش و اینترنتی) انجام شد که ۳۶ درصد آن در استان تهران و ۶۴ درصد آن در سایر استانهای کشور صورت گرفته است(شکل ۲). این نسبت نشان می دهد میزان بازدهی پایانه ها در استان تهران به شکل معناداری بیشتر از سایر استان ها بوده است.

ارزش تراکنش ها
در همین حال مجموع کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور ارزشی در حدود ۹۹۴ هزار میلیارد ریال در کشور داشته که از این رقم ۳۴۱ هزار میلیارد ریال آن در استان تهران و ۶۵۳ هزار میلیارد ریال در سایر استان ها مشاهده شده است (شکل ۳). این الگوی نسبت مشابه بین تعداد و ارزش تراکنش ها حاکی از ثبات الگوی تراکنش و ارزش تراکنش در استان تهران و سایر استان های کشور است.

تراکم تراکنش ها در میان کانالها
همچنین در بحث تنوع تراکنش ها در میان کانالهای پرداختف آمار منتشره نشان می دهد پایانه های فروش در استان تهران در اردیبهشت ماه گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تراکنش را هدایت کرده اند که از این میزان، ۸۱ درصد تراکنش خرید، ۱۲ درصد پرداخت قبض و خرید شارژ و ۶ درصد مانده گیری بوده است (شکل ۴).

این در حالی است که در سایر استانها با ثابت ماندن سهم تراکنش های خرید، سهم پرداخت قبض نسبت به تهران ۳ درصد کاهش ، و سهم مانده گیری نیز نسبت به تهران ۳ درصد افزایش را نشان داد (شکل ۵).

نمودار تعداد تراکنش های پایانه فروش سال ۹۵
با تفکیک تراکنش ها مشخص می شود که از ۳۲۴ میلیون تراکنش انجام شده در استان تهران (به استثناء مانده گیری پایانه های فروش)، ۵۸ درصد تراکنش ها توسط پایانه های فروش، ۸ درصد توسط پایانه های اینترنتی و ۳۴ درصد توسط پایانه های موبایلی انجام شده است(شکل ۶).

این در حالی است که در سایر استان ها ۹ درصد تراکنش ها توسط پایانه های فروش انجام شده است (شکل۷ ) با توجه به این نتایج به نظر می رسد بخش اعظم ۷۲۴ پایانه موبایلی و ۱۶ هزار پایانه اینترنتی در استان تهران قرار دارد و در سایر استان ها استفاده از این پایانه ها به هیچ وجه قابل قیاس با استان تهران نیست.
به نوشته بانکداری الکترونیک، با توجه به این آمار الگوی استفاده از پایانه ها در استان تهران با سایر استان ها تفاوت های چشمگیری دارد که این امر می تواند گویای این نکته باشد که استان تهران در استفاده از تکنولوژی های پرداخت نسبت به سایر استان ها پیشرفته تر عمل می کند . در نتیجه این ناهماهنگی در سیستم پرداخت بین استان ها مشاهده شده است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *