کد خبر: 197684تاريخ انتشار : ۱۶:۲۵:۳۱ - شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

عضو کمیسیون آموزش در گفتگو با سادس:

مسیر کج مهدکودک ها در تربیت آینده سازان کشور

پایه تربیت دینی در پرورش انسان‌ها خیلی موثراست؛ متاسفانه مشکلی که در تعلیم و تربیت کشور خصوصا در آموزش و پرورش وجود دارد الگو برداری صرف از فرهنگ غربی است، در حالی که غنی ترین فرهنگ متعلق به مکتب اسلام است

مسیر کج مهدکودک ها در تربیت آینده سازان کشور

مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد و عضو کمیسیون آموزش در گفتگو با سادس:
پایه تربیت دینی و روانشناسی در تربیت انسان‌ها خیلی موثراست چرا که این پایه تربیتی می تواند انسان را از کودکی در مسیر مناسب قرار دهد.

متاسفانه مشکلی که در تعلیم و تربیت کشور خصوصا در آموزش و پرورش وجود دارد الگو برداری صرف از فرهنگ غربی است، در حالی که غنی ترین فرهنگ متعلق به مکتب اسلام است که ما به آن بی توجه هستیم.

هیچ دوره‌ای در شکل‌گیری شخصیت انسان به اندازه دوران کودکی دارای اهمیت نیست؛ مسیر حرکت سعادتبخش و یا شوربختی انسان در پرتو تعلیم و تربیت دوران کودکی بر پایه اسلام تحقق پیدا می‌کند.

دوران خردسالی سرآغاز شکل‌گیری شخصیت هر انسان است و آنچه در این دوران در اندیشه انسان شکل می‌گیرد بازتاب آن در بزرگ سالی ظهور و بروز می کند.

در باور اکثر مدیران فرهنگی خصوصا در آموزش خردسالان توجه به مکتب اسلام وجود ندارد، اگرهم به این موضوع توجه شود بسیار منفعلانه بوده است؛ تکیه به علوم تربیتی و روانشناسی غربی که نگاهش به انسان صراحتا حیوان ناطق است در مقابل نگاه دین که به انسان جایگاه خلیفه الله بخشیده است از تفاوت این دو مکتب پرده برمی‌دارد.

تبلیغات غربی و افراط گرایی برخی مدیران مهدکودک‌ها درالگو برداری از فرهنگ غربی از گسترش فضای ارزشی در پایه های تربیتی جلوگیری کرده است و متاسفانه نگاه تربیتی خصوصا در مهد کودک ها به شکل باری به هر جهت و براساس تعریف غرب که انسان حیوان فیزو لوژیک متفکر معرفی می کند، شکل گرفته است.

شکل دادن شخصیت کودکان براساس باور دینی به شکلی شده است که انگار متولیان فرهنگی مذهبی دچار جرم شده اند این پدیده به دلیل انفعال مسئولان و پذیرش سندهای اموزشی مانند ۲۰۳۰ است.

در مقابل تهدیدات فرهنگی متولیان آموزشی باید با استفاده از ظرفیت گام دوم انقلاب با شهامت کار خود را پیش ببرند و اسیر تبلیغات سو معاندان نشوند.