زمان برگزاری بازارچه خیریه به مناسب روز پدر

 بازارچه خیریه ای روز جمعه سوم اردیبهشت در خیابان فردوسی تهران به همت مدرسه استثنایی هیات امنایی زنده یاد کوهپابه ئیها برگزار می شود.
به گزارش سادس به نقل از رویکرد”، بازارچه خیریه ای روز جمعه سوم اردیبهشت از ساعت ۱۰ الی ۱۷ برگزار می شود.

این برنامه با اجرای برنامه های شاد توسط هنرمندان ، باحضور عمو بادکنکی از ساعت ۱۴ الی ۱۷ اجرا می شود.

این بازارچه خیریه که به همت مدرسه استثنایی هیات امنایی زنده یاد کوهپابه ئیها برگزار می شود به آدرس خیابان فردوسی، خیابان بانک، کوچه میرزا محمد، کوچه میر شکار یک پلاک هشت برقرار است.

احســان ، ایــن موهبــت عظــمی کــه آیــات کبریــایی الهــی اســت، مختــص خداونــد ســبحان و انســان اســت و بهــای هــر انســان بــه انــدازه ی احســان اوســت ، بــا بدرقــه و دعــای خیــر شــما خیریــن گــرامی در راســتای گســترش احســان و نیکــوکاری وآشــنایی بــا توانمنــدی و دســتاوردهای هنــری دانــش آمــوزان ، پنجمیــن بازارچــه خیریــه مدرســه کوپایــه ئیهــا همزمــان بــا میــاد مــولی الموحدیــن حضــرت عــی (ع) برگــزار می گــردد. با حضورتان محفلمان را گرم کنید.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *