O�O?U?U� O?U?U�U�U?: O�U�O?U?U� O�U�O�U?O? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� O�O� O�U�O? U�U�U�O? O?O� O�U?O�U� U�O� U�U� O�O�O�O? O?U?O?


O�O�U?O� O�O?U?U� O?U?U�U�U? O?O� O?O�O?O?

U�U�O�U�O�U� U?O?U�U� O?O�O?O�O�U? O�U�U�U?U?U� O?U?O?U�U? U?U?O?: O�U�O?U?U� O�U�O�U?O? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� U?O�O�O�U�U� U�U�U? O?U�O? U�U� U�U?a�?U?U?U?O? O?U� U�O?O�U�U? U�U� U?O�O? O�U?O?U? O?O�O�U�O? U?U?U� U�U�U? O?U�U?U� U? O�U?U� O�U�U?U� O�U� U�O?U�U� U�U�O�U�O�U�O�U�U? O�O?O? U�U� O?O�U�U�O� O?O�O�U? O?O�U�O� O?O�O?U� U?O�U�U� O�U?O�O�U� O?O�U�O? U�O?U?O?U� O�O?O?.

O�O?U?U� O?U?U�U�U? O?O� U?U?O?U?U? O?O� O?O�O?O? O?O�O?O�O�U� U? U�O�O? O?O?U� O�U�U?U� ۵۰ U?O�O?O?U�O�O� O�O? O?U?U? O�U�O?U?U� O�U�O�U?O? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� U? U?U?O?U�O?U?O?O�U� O?U?O�U� U�O�O?: O?U?U�O�U� O�O?O? O�U�U?U� U�O� U?O�O?O�O�O? U�O?O?U� U? U�U�U? O?O�U�U� U�O�O? O?O?U� O�O?O? U?O� U?U?U� U�O?O�O?O?U� O�U�O? U?O�O?O�O�O? U�U�U�O?. O�U�O?O?U� O?U�O�U�U? U�U� U?U?U� O?U?U�U� U�U? O�U?O�U�U�O? U�O�O?O? O?U�O�O? U�U? U?U?O�U�O? O�U�O� O�O�U�O� U�U� U�U? O�U?O�U�U�O? O�U�U?U�U�O�U� O�O� U�O�O? U�U�U�O? U�O?U? O�O�U�O�O? U�U� U�U�U? O?U�O?.

 O?U?U�U�U? O?O� O�O?O�O�U� O?U� O�O�O?O? U�O�U? O�U?U?O? O�U�O?U?U� U�O?U�U? O?O� O�U?U�U�U� U�O?O�U�U? U�U� O�U�U?U� O?U�U�O� U�O�O? O?O?U� O?U� O�U�O�U?O? U�U?O�O? U�O?O�O�U�O?O? O?O�O�U?O� U�O�O?:  O�U�O?U?U� O�U�O�U?O? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� U?O�O�O�U�U� U�U�U? O?U�O? U�U� U�U? U?U?U?O? O?U� U�O?O�U�U? U�U� U?O�O? O�U?O?U? O?O�O�U�O? U?U?U� U�U�U? O?U�U?U� U? O�U�U?U� U?U�O� O?U� U�O?O�U�U? U�U� U?O�O? U�O�U�U? O�U?O?U? U�O?O�O�U�O? O?O?U�U� U�U? U?U?O�O?. U�O�U� O�U?U� O�U�O?U?U� O�U�O�U?O? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� O�O?O? U? O?O�U?O? U?U� U�U�O�U�O�U� U�O?U?O�U�O? O?U?U?U?O? U?O�O?U?O? U�O�U�U? O�U?O?U? U�O?O�O�O? O�U�O� O?U�U�O� O?O�O�U�O? U�U�U� O�O� O?O� U?U� U�O?U� U�U? O?U?U�U�O?.

O�U? O�O?O�U�U� O?O�O?: O�O? O�O�U?U? O�U?U� O�U�O?U?U� O?O�O�U? O?O?U?U?U� U�U�O�U�O�U�O�U� U?O�O�O?O?U� O?O?U� O�O?O?. O�U?U�U? O�O? O�U?O�O�O? O?U� O�U�O�O�U� U�O�O?U? O?O�O?U?  U�U?O�U� U�U? U�U�U�O? U�U� U�U�O?O� O?U� O?U�U�O� O?U?O�U� U�U? O?U?O? U? O�U?U� O�U�U?U?O?U� O�O� O?U� O?O?O? U�U? O?U?O�U�O? U�U� O�O?O�U�U� O?O?O? O�O? U�U�O�U�O�U�U? O�U�U?U� O�O�O?O? O?O�O�U�O?. U�U�U? O?O�U�U� O?O�O?U?U�O�O� O�U�O?U?U� U�U?U?U�U� O�O?O? U? O?O� U�U� U�O?U�O�U?U? U�U�U?U� O?O�U�U?U�U? U?O�U?O?U� O�O?O?.

 U�U�O�U�O�U� O�U�U�U?U?U� O?U?O?U�U? U�U�U�U�U?U� U?U?O?: O?O� O�U?U�O�O� O?O�O� U?U?U� U�O�O�O� U�U?O?O? O�U�O� O�U�U?U�U? U�U� O�U�O?U?U� O?U� U�U�O�U�O�U�O�U� U�U? O?U�O? O?O� U?O�U�O? O?U� U�U?O?U? U�O?O�O?O�U�U? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U�U? O�O?O? U�U� O?O�U�U�O� O?O�U�O? U�O?U?O?U� O�U�O? U? O?O�O�U? O�U?O�O�U� O�U?O?O�O�O�O?U?O�U?U� O?U?O?U� O�U�O? O�U�O� O�U?U� U�O�U�U?U� O�O?U?O?U? U�U� U?O�O�O?O?U� O�U�O? O�O�U�O� O�O�U�O? U�U?O?O? U? O?U� U�U?U� O?U�U?O�U� O�U?U� U�O�O� O�O� O?O�U?U?O? U�U�U? U�U�U�. O�O? O�O�U?U? O�U�O�U� U�U� U�O�U�O� O�U�U?U� U�U� O�O?U?U� O?U?U�U�U? O�O� U�O�O? U�O�O?U?O? O?U?O�  O�O? U?O�O?U?O? U�O�U�U? U? O�O?O�O? O?U�O?U?U? U�U� O�O�U�O�O? O?O�O�U?O?OY O�O�O?O�O? U�U? U�U�U� O�U�O?U?U� O�U�O�U?O? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� U�O?O�U� U�O�U? U?O�O?O?U�O�O�O�U� O�O� O?U�O�O?U� U? U�O�U�O?U? U�O?O�U� O?U?O?O?O�U? O?O�O?O?U� O�U�U?U�  O�U? O�O� U�O�O? U�O�O?U� O�U�O?. O?U� U�O?O�U� O�U�O?U?U� O�U�O�U?O? O�O? U�U�O�U�O�U�O�U� O�O� O�U�O? U�U�U�O? O?O� O?U?U?O� O�U?O�U� U�O� U�U� O�O�O�O? O?U?O?.

O?U?U�U�U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O�U?U� O�U�U?U� O�U� U�O?U�U� U�U�O�U�O�U�O�U� O�O?O? O? O?O�U�U?O? U�O�O?: O�U�O?U?U� O?U� U�U?O?U? O?U�U?U� U?O�U� U�U�O�U�O�U�O�U� O�O?O?  U? U?O�U�O?O� O�U?U� U�O�U�U?U� O�U?O?U? U�U?O?O? U? O�O? U�O�O� O�O�U�O�O? O?O�O�U�O? U�U� U?O�O?O?U�O�O� U?O�O? U�O�U�U? O�U?O?U? O?O�O�O? U?O� U�U�. O�U?U� O�U�U?U� O�U� U�O?U�U� U?U� U�U�O�U�O�U� O�O?O? U? O?U� U�U?O?U? O�O�O?O? U?O�O�O�U? O?O�O?O? O?O�U�O�O?U? O�O?O? U�U� U�O?U?O?U� O�O?O?.  O�U�O� U�U�U?U� O?O�O�U?O�O?U? O?O� U�U�O�U�O�U�O�U�U? U�U� O?O�U�U�O� U?O�U�U� O�U?O�O�U� O�O� O?O�U�O� O?O�O?U� O�U�O? U�O?U�U? U�U?O?O?. O?U�U�O� O?O� O�U?U� O?O�U�U?U� O�U?O�O?O?U� O�U�O? O?O?O�U�O? O�O� O�O?O�U?O? U�U�U�O? O�U�O� O?O?O�U�O? O�O?O�U?O? U�O?O?U� O�O?O?. U�O?U? U�U� O?U? O? O?U�  U�O?O�U� O�U�U�U?U?U� O?O�O�O? O�O? U�O?O�U�U? O�O?O? U�U� O�U?U�U? O?O�U�O? U�O?U?O?U� U? O�O? U�U�U�  U�U?O? O�U?O? O?O?U� O?O� O?U� O�U?U�O�O� O?O�O?O? U? O�U�O? U�U?O?O? O?O� O�U? U�U�U?U� O?O�O�U?O�O?U? O?U?O?.

 O�U�O?U�O�U? U?U?O�U�

ارسال شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

O�O?O? U�U?U?U� O�O?O?U?O�O� U�U�O?O� O�O? U�U� O?O�U� O?O� O�O?O?O�U� O?U�O�O�U� O?O� O?O�U� U?O�O?O?U�

ج اردیبهشت ۷ , ۱۳۹۷
O?O� O?O�U� U?O�O?O?U� U�U? U�O?O�O� U? U?U�U? U?O�U�O?U� O�O?O?U?O�O� O?O� O�O?O?O�U� O?U�O�O�U� O?U� O�O?O? O�O?U?O?U� O�O?O? U�U� O�O? O�U?U� O?O?O?O�O? U�U?U?U� O�O?O?U?O�O� U�O�O?U?O� O?U� U�U?O?U�O�U� O?U?O� U�U� O?O�U� O�O?O?. O?U� U?O?O�O�O? O?O�O?O?O? O?O�O�O?O�O? U?O?O�O�O?a�?U�O�U? O?O�O?U�O�U� O�O?O?a�?O�O�U?O�U� O�O?O?O�U� O?U�O�O�U� O?O� O?O�U� U�U?U?U� O?O?O?O�O? U�U? U�O?O�O� U? U?U�U? U?O�U�O?U� O�O?O?U?O�O� O?U� O�O?O? […]