تاريخ انتشار : ۱۹:۲۹:۳۵ - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

درباره ما

پایگاه خبری سادس

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عباس بخشی
رئیس شورای سیاست گذاری: علیرضا رجاء قمی

شورای سردبیری: علی علیرضایی – علیرضا رضایی متقی- مجتبی علیان
هیئت تحریریه: حسین مخلص آبادی – مرتضی معینی – امیرعلی رباط جزی

تهران – خیابان مفتح – خیابان ملایری پور- ساختمان سپنتا  ۹۱۲۸۱۶۴۹۴۷