درباره ما

پایگاه خبری سادس

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عباس بخشی

رئیس شورای سیاست گذاری: علیرضا رجاء قمی

شورای سردبیری: علی علیرضایی – علیرضا رضایی متقی- مجتبی علیان

تهران – خیابان پیروزی – سه راه سلیمانیه- کوچه قصاب پور – پلاک ۷ – طبقه اول  ۹۱۲۸۱۶۴۹۴۷

تهران – خیابان پیروزی – خیابان مقداد- کوچه  امیرعزیزی – پلاک ۵ – طبقه  سوم  ۰۹۱۹۲۱۸۰۷۶۲