درباره ما

پایگاه خبری سادس

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عباس بخشی

رئیس شورای سیاست گذاری: علیرضا رجاء قمی

معاونت رسانه: سعید رحمانی

شورای سردبیری: علی علیرضایی – علیرضا رضایی متقی- مجتبی علیان

9128164947