کد خبر: 133275تاريخ انتشار : ۲۲:۱۰:۵۴ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

O?O�U�U?U�O�O? U�O�U�O�U?U?U? O?O?U�O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? O�U�U?U�U?O? O�U?U? O�U?U�U�U? U�O�O�U�O� O?O� O?O�O�O?O� O�O�U?U�

O?O�U�U?U�O�O? U�O�U�O�U?U?U? O?O?U�O�U?O?U?O�U�a�?U�O�U? O�U�U?U�U?O? O�U?U? O�U?U�U�U? U�O�O�U�O� O?O� O?O�O�O?O� O�O�U?U�


O?O�U�U?U�O�O? O�U�O�U�U� O?U?U�U� O�U�U?U�U?O? U�U� O?U� O?U�O?O�U� O?O?O? O?U?O?U? O?O�O� U?O�U�U?U� O�U?O�O? U?O�U?O? U�O?O�U� O?O�O?U� U�U� O?O?U�U?U�a�?U�O�U? O?O?U�O�U?O?U?O�U�U? O�U�U?U�U?O? O�U?U? U�U?O?O�U� O�U?U�U�U? U�O�O�U�O� O?O�O�O?U�O�U�U? O?O� O?O�O�O?O� O?O?O? O?U?O?U? U�O�U?U? U�U?O?O?.

O?U� U?O?O�O�O? O?O�O?O?O? O?O�O�O?O�O? O?O�U�U?U�O�O?U? O�U�O�U�U� O?U?U�U� O�U�U?U�U?O? O?O� O?O?U�U?U�a�?U�O�U? O?O?O? O?U?O?U? O�U?O�O? U?O�U?O?U� O�U?U? O?O�O�O?U�O�U�a�?U�O� O?U�U�O� O�O? U�O�O�U�O� U�U?O?U? O�O?O?U?O�O?U� U�U?a�?O?U?O? O?O� O�O�U�U? U�U� O?O� O?O?O? O?U?O?U?a�?U�O�U? U?O�U�O?U? 20 O?O�O�O? O�O? U�O�O�U�O� O�O� U?U�O�O?O?U?U� O?O?U�U?U� U�U?a�?O?U�O?.

O�U?U� O?O� O�O�U�U? O�O?O? U�U� U?U� O?O?O? O?U?O?U? O�O�U?U? 20 O?O�O�O? U?U�O�O?O?U?U� U�O?O?O? O?U� O?O?O? O?U?O?U? U�U� O?U�O�U� U�O�O�U�O� O?U� U�U?O?U? O?O�O?U�O?O? 100 O?O�O�U� O?O�U�O?U?a�?U?O�O�O? O�O�O�O�O? O?U?O?O?O�U? O?O�O�O?.

U�U�O�U? O?O�O� U?O�U�U?U� U�U� O?O� O�O�O� O?O?O? O?U?O?U? O?U� O?O� U?U?O�U� ۲۰۱۷ O?O?O?a�?U�U� ۷۱ O?U� O�O�U� O�U?O? O�O� O�O? O?O?O? O?O�O?U�O? O�O? U?U�U�a�?U�O�U? O?U�U?U�U?U�U?U?U�U? O?O� U?U?O?O? U?U�O�O?O?U?U�U? O?O?U�U?U� O?O?U� O?U?O?.

U�U�U�U�U?U� U�O�O�U�O�U? U�U� O?U� O?U�U?O�U� U�U�O�U? O?O�O�O?U�O�U�a�?U�O� O?U� U�O�O� U�U?a�?O�U?U�O? O?O� O?O?O?a�?U�O� O�O?U�O? O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�U�O�U? U�U� O?U� O?O?U�U� O?O�O�O?U�O�U� U�O?O?U?O?U�a�?O�U�O? O?O� U�O?O� U?O�U?O?U� U�U?a�?O?U?U�O? O?O� O�O�U�U? U�U� O?O� O?O�O�O?U?a�?U�O�U? O�U�O�U�U� O?U?U�U� U�O?O�O� O?O? O�O?U�O? U?U� O?U�O�U? O?U?U�a�? O�U?U� U�O�O�U�O� O?O� O?O?U�U� O?O�O�O?U�O�U� U?O�U?O? O?O�O�O?.

O?U�O�U?U� O?O� O?U� O�U?U� O?O?O?a�?U�O� O�O?U�O? O?O� O?O�O�U?O� U�O�O�O�O�U�U�a�?O�U? O�U?O�O? U?O�U?O?U� U? O?O�O�U?O� U�O�U?O�U? O?U� U�O�O� U?O�U?O?U� O?O?U� O?O� O?O�O�O?U�O�U� U�O�O?U?O?U� U?O�U?O?U� U�U?a�?O?U?O?.

O?U� U�U�U?U� O?U�U?U� U�O�O�O?U�O�O?O�U� O?U?U�U� O�U�U?U�U?O? O?O� O?O�O�O?U? O�U?O? O�O? U�U?O�U�U?U� O?O�O�O?U�O�U�a�?U�O� U? O�U?U�U�U? O?O� O?O�O�O?O� O?O?O? O?U?O?U? O�O?U�O�O� O?O�O?O?U�O? U�U� O�U?U�O? O?O?U�U?U�a�?U�O�U? O?O?O? O?U?O?U? O?O�O�U? O?O�O?O?O�O? O?O�O�U?O� O?U�U?O�U? U?O�U�O?U? O?U� O�O�U�O�O� U�U?O�O? O?O�O?O?U� U? U�O�O?U� O�O?O? O?O� O?O�O�O?a�?U?O?O�O? O?U�U�O� O�O? U�O�O�U�O� O?U?O�U�O�O?U� O�O�O?O�O�U� O�O?O?U?O�O?U� O?U?O?.

O?U� U?O?O�O�O? O�U?U?O?O�O?O? O�U�O�U�U� O?U?U�U� O�U�U?U�U?O?O? O�U?O�O?O?O�O� O?U?O?O?U�a�?U�O�U? O�O�U?O�U? O�O�U?U� O�O�O?O�O�U? O?O� O?U�O�U�U? U�O?O�O�O?O? U�O�O�U�O? U�O�O�U�O?O?U? U? O�U�O?O�O�U�O�U? O?O�O?U� O?O�O?U?O? U? O?O�O�O?U? O�U?U� O?U?O?O?U�a�?U�O� O?O� O?U?U?O� O?O�O�O?U�O�U�a�?U�O�U? U�O?U?U�U? O?O?U� O�O?O? U�O�O�U�U� U�O�O? O�U?U� U?U?U�U� O?U?O?O?U� U�O� O?O�O?O� U�O�U�O? O�U� O?U?U�U� O?O� ۵۰ O?O�O�O? O�U?O�U�O? O?O?.

O�U�O?U�O�U? U?U?O�U�
ارسال